Chùa Khánh Hỷ > Thông báo

THÔNG BÁO V/v Lợi dụng hình thức Tu sĩ Phật giáo để bán nhang, vận động quyên góp từ thiện, làm Chùa, Tự viện v.v… để trục lợi trên địa bàn Huyện Đạ Huoai

  • 04:25
  • |
  • Thứ Ba, 13/12/2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐẠ HUOAI                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BAN TRỊ SỰ                                                        ­­­                 

                        

        Số:  37/TB/BTS.2016                  Đạ Huoai, ngày  12  tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Lợi dụng hình thức Tu sĩ Phật giáo để bán nhang, vận động quyên góp từ thiện, làm Chùa, Tự viện v.v… để trục lợi trên địa bàn Huyện Đạ Huoai

 

          Kính thưa Quý cơ quan, Ban ngành, các tổ chức Đoàn thể của Huyện và các Xã và Thị trấn, nhân dân, Phật tử trên địa bàn Huyện Đạ Huoai.

 

Hiện nay, tệ nạn giả danh hình thức Tu sĩ, mượn sắc phục Tu sĩ Phật giáo để đi bán nhang, vận động cất chùa, gây quỹ từ thiện, v.v… Lợi dụng sự tín ngưỡng tôn giáo của tín đồ và quần chúng nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp đã xảy ra rất nhiều trên địa bàn Huyện nhà ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Đạ Huoai xin khẳng định những hình thức vừa nêu không phải là Tu sĩ của Giáo hội; Không phải là Tăng Ni của Giáo hội Phật giáo Huyện Đạ Huoai; Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện cũng không giới thiệu bất cứ tu sĩ hay cư sĩ nào với những hình thức đã nêu ở trên và kêu gọi toàn thể nhân dân cũng như tín đồ Phật tử phải cảnh giác, không nên tin và ủng hộ những việc làm sai trái nêu trên. Nếu phát hiện những hành vi như vừa nêu, mong quý vị hãy báo với cơ quan chức năng gần nhất để xử lý theo pháp luật hiện hành.

Nay Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Đạ Huoai xin được Thông Báo.

Trân trọng kính chào, kính chúc quý vị vô lượng an lạc./. 

                                          TM. BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Nơi nhận:                                                       HUYỆN ĐẠ HUOAI

  • Như trên                                                 TRƯỞNG BAN        
  • Thông báo rộng rãi
  • Lưu VP.                                      

                                                                      (đã ký và đóng dấu)

                                                                 Đại Đức. THÍCH NHƯ KIÊN