Chùa Khánh Hỷ > Thông báo

Danh Sách Phật Tử Cúng Dường Thông Qua Việc Nuôi Heo 2016

  • 04:46
  • |
  • Chủ Nhật, 29/05/2016

 DANH SÁCH PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC NUÔI HEO

CÚNG XÂY DỰNG NHÀ TĂNG CHÙA KHÁNH HỶ 2016

 

  1.  

Họ Và Tên

Địa Chỉ

Ngày

Tịnh tài

1

Nguyễn Vinh

Tổ 10 TT MDG

 

1.060.000đ

2

Đàm Thị Cậy

Thôn 4 MDG

 

172.000đ

3

Trần Thị mari

 

 

345.000đ

4

Nguyễn Thị Dung

Tổ 3 TT

 

350.000đ

5

Phan Thị Hòa

 

 

420.000đ

6

Đỗ Thị Thẩm

 

 

100.000đ

7

Nguyễn Thị Còn

 

 

110.000đ

8

Đặng Thị Hạng

 

 

105.000đ

9

Lê Thị Xuân

 

 

98.000đ

10

Cao Thị Tình

 

 

465.000đ

11

Thị Cà

Xã MDG

 

1.220.000đ

12

Phạm Thị Đàm

 

 

200.000đ

13

Nguyễn Thị Miền

 

 

62.000đ

14

Mai Đức Phương

 

 

228.000đ

15

Đỗ Thị Thoắt

 

 

50.000đ

16

Lưu Thị Thúy

 

 

31.000đ

17

Trương Thị Sinh

 

 

199.000đ

18

Phật Tử Tổ Dân Phố 2

 

 

2.570.000đ

19

Đinh Thị Khiên

 

 

213.000đ

20

Đỗ Thị Thương

 

 

90.000đ

21

Vô Danh

 

 

29.000đ

22

Đỗ Minh Thường

 

 

216.000đ

23

Trương Tận

 

 

175.000đ

24

Đỗ Thị Mến

 

 

95.000đ

25

Nguyễn Thị Quý

 

 

70.000đ

26

Vô Danh

 

 

60.000đ

27

Trần Trường Phong

 

 

96.000đ

28

Phan thị Nhị

 

 

152.000đ

29

Trần Thưng

 

 

50.000đ

30

Nguyễn Thị Lộc

 

 

30.000đ

31

Phạm Thị Năm

 

 

100.000đ

32

Vũ Thị Ngân

 

 

100.000đ

33

Nguyễn Thị Bé

 

 

30.000đ

34

Nguyễn Thị Thái

 

 

330.000đ

35

Phạm Kế Yên

 

 

300.000đ

36

Phạm Thị Thục

 

 

87.000đ

37

Gia Đình Nghiêm Hòa

 

 

400.000đ

38

Nguyễn Thị Lý

 

 

510.000đ

39

Tổ 4 TT MDG

 

 

30.000đ

40

Lương Thị Thủy

 

 

240.000đ

41

Nguyễn Bảo Ngân

 

 

310.000đ

42

Đinh Thị Khách

 

 

61.000đ

43

Cao Tuấn Lanh

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

1.000.000đ

44

PT. Vô Danh

 

 

140.000đ

45

Triệu Thị Kỳ

 

 

151.000đ

46

Hoàng Thị Liên

 

 

350.000đ

47

Võ Thị Lan

 

 

310.000đ

48

Đinh Thi Hưng

 

 

340.000đ

49

Bà Ly

 

 

572.000đ

50

Đinh Thị Biên

 

 

190.000đ

51

Nguyễn Thị Thúy Bông

 

 

1.000.000đ

52

Nguyễn Thị Lượng

 

 

210.000đ

53

Nguyễn Thị Nhung

 

 

875.000đ

54

Bà Dung Xây

 

 

1.160.000đ

55

Phạm Thị Hồng

 

 

214.000đ

56

Bé Ngân

 

 

342.000đ

57

Cô Mậu

 

 

1.471.000đ

58

Gạo Ngọc Chánh

 

 

535.000đ

59

Nguyễn Thị Sành

Đạ Oai

 

700.000đ

60  Nguyễn Thị Thúy Bông Đạ Oai   1.500.000đ
61 Hoàng Thị Liên TT Madagui   690.000đ