Chùa Khánh Hỷ > Thông báo

Thông Báo V/v Lễ Vía Đức Phật A Di Đà

  • 20:42
  • |
  • 13/12/2014

Trong lịch sử Phật giáo Đức Phật A Di Đà Theo kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tiền thân của Ngài là một nhà vua, sau khi xuất gia gọi là tỳ kheo Pháp Tạng. Trải qua quá trình nỗ lực tu học vượt bậc, Ngài đã phát 48 đại nguyện và thành tựu viên mãn, lập nên quốc độ có tên là Cực Lạc thế giới.